Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving


De naam Establishment
Bedrijf: LA MAISON FERNAND
Hoofdkantoor: 8 RUE DES HERBES 33000 BORDEAUX
RCS: 82919774800017
Company vorm: Naamloze vennootschap
Intracommunautaire btw-nummer: FR29829197748
Hosting
de site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K €
Headquarters hoofdkantoor : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63-0,118 € / min
Redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) voor een enkel documentair doel en uitsluitend ter informatie. Deze inhoud moet worden beschouwd als stof tot nadenken. Gebruikers worden uitgenodigd door de uitgever deze informatie te gebruiken met een kritische geest en onderscheidingsvermogen.
Hypertext links naar sites van derden
De site biedt hypertext links die verwijzen naar sites Internet gepubliceerd door derden. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever de inhoud van genoemde sites goedkeurt. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet continu controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en een goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar verwezen wordt op de Site kunnen aansprakelijk worden gesteld.
De bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens
De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers tijdens hun bezoek aan de Website. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het verzenden van reacties, verschillende informatie of aankondigingen van de Uitgever naar de e-mailadressen die door Gebruikers zijn opgegeven. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever op de coördinaten bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen sitegebruikers zich afmelden door te klikken op de hyperlinks voor uitschrijven in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer zeer lichte tekstformaatbestanden die gewoonlijk "Cookies" worden genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die verbonden zijn met de Site vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de bijbehorende functionaliteiten in hun browser. Echter, de Editor vestigt de aandacht van de gebruikers die, in een dergelijk geval, de toegang tot bepaalde diensten van de site kan blijken te worden aangetast, of zelfs onmogelijk.
Veiligheid van uitwisselingen
< br> De uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om de uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig neemt de uitgever een middelenverbintenis op zich om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin kennen de gebruikers van de site de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de bijbehorende risico's. Bijgevolg kan de uitgever geen garantie voor de gebruikers dat de uitgewisseld via de door de Site aangeboden diensten gegevens niet frauduleus zullen worden verzameld door derden.
Intellectuele eigendomsrechten

De uitgever is de houder van rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk(en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg wordt hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.
De beschikbaarheid van diensten

de uitgever heeft een verplichting van middelen op het gebied van de toegankelijkheid van de dienstverlening en stelt de nodige structuren om de Site toegankelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag te maken. echter, de uitgever kan de toegang, zonder mededeling, voor het onderhoud op te schorten in het bijzonder en upgrade redenen. De Uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de Gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan te allen tijde alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, in het bijzonder om technische redenen en zonder voorafgaande kennisgeving. De Uitgever behoudt zich het recht voor om, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, aan een Gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de Site te weigeren. Een dergelijke beslissing zou met name kunnen worden genomen in geval van niet-naleving van de bepalingen van deze tekst door een Gebruiker.


Bemiddelaar in geval van geschillen
Na contact opgenomen te hebben met de after-sales service en bij gebreke daarvan een bevredigend antwoord of bij het ontbreken van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant contact opnemen met de toerisme Mediator gratis, waarvan de contactgegevens en doorverwijzing procedures zijn beschikbaar op de site: www.mtv.travel.

Adres consument Mediation - Reizen Toerisme Mediation - BP 80.303-75.823 Paris Cedex 17
telefonische werving
U kunt zich abonneren op de lijst verzet tegen de Bloctel telefonische werving van de site https: //conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht

Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.